Vakıf Senedi

AKEV

AHLAT KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI SENEDİ

 

VAKFIN ADI:

 

Madde 1

 

Bu vakıf senedi ile AHLAT KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI adı altında, tüzel kişiliği olan,bağımsız bir vakıf kurulmuştur.Vakfın kısa adı  AKEV dir.

 

VAKFIN MERKEZİ:

 

Madde 2

 

AHLAT KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI’nın (bundan sonra Vakıf diye anılacaktır.) Merkezi ANKARA ‘dadır. Vakfın adresi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 37/6 Demirtepe/ANKARA’dır.

 

VAKFIN AMACI:

 

Madde 3

 

Vakfın Amaçları:

 

 1. a) Memleketimizin kültürel ve turistik potansiyelini en iyi bir biçimde değerlendirmek, AHLAT’ ın bünyesinde yaşattığı tarihsel ve kültürel güçten yararlanarak, milli kültürümüzün bütün dallarını ülke ve dünya kamuoyuna tanıtmak için her türlü faaliyette bulunmak.

 

 1. b) Kültürel mirasımızı oluşturan tarihi ve kültürel eserlerimizin maruz kaldığı doğa ve insan tahribatını önlemek, korunmasını sağlamak, hasar görmüş olanları onarmak, tarihsel ve kültürel önemini yeni kuşaklara aktarmak.

 

 1. c) Ön planda AHLAT’ a olmak üzere, tarihi, kültürel ve turistik potansiyeli yüksek yörelerimizde, imkanlar oranında belirli tarih ve sürelerde, ulusal ve uluslar arası nitelikte kültürel ve sanatsal organizasyonlar düzenlemek.

 

d)Yörenin Turizm potansiyelinin geliştirilmesi el sanatları ürünlerinin üretim kapasitesinin artırılması tanıtım ve pazarlaması için gerekli tedbirleri almak.

 

 1. e) Vakıf amaçlarına uygun olarak; adi ortaklık veya şirket kurmak.

 

 1. f) Lise ve dengi okullardan mezun olup, Üniversite ve Yüksek okullara kaydını yaptıran yada lisans üstü veya Doktora programlarına devam eden öğrencilerden başarılı, çalışkan, ancak maddi yönden yoksun bulunan öğrencilerden Vakıf Yönetim Kurulunun yardıma layık gördüklerine her türlü Eğitim öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak, burs vermek.

 

 1. g) Okul, yurt, lojman, eğitim, spor kulübü kurmak, spor ve sağlık tesisleri yapmak, üniversite ve yüksek öğretim kurumlarının oluşturulması ve kurulması için girişimlerde bulunmak suretiyle Türk Milli eğitimine katkıda bulunmak.

 

 1. h) Ülke düzeyinde karşılıklı yardımlaşma ve sosyal yardımlaşma sağlamak amacıyla toplantı, konferans, sergi, fuar ve seminerler düzenlemek suretiyle Atatürk İlkelerine bağlı milli ve manevi değerlere saygılı bir toplum oluşturulmasına yardımcı olmak.

 

ı) Doğal kaynaklarımızı Vakfın yararına üretime dönüştürülmesini sağlayacak yatırımlar yapmak ve bunların çalıştırılmasını sağlamak veya tesislerin işletilmesini açık ilanlı ihalelerle kiraya vermek ya da bu türdeki tesislere iştirak etmek.

 

 1. i) Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ve özel teşebbüslerle iş birliği yapmak, tesisler kurmak, kurulmuş tesislere ortak olmak bunları işletmek.

 

 1. j) Öğrenci bursları Yönetim Kurulunun hazırladığı ve Genel Kurulun onayladığı AKEV Burs talimatnamesi hükümlerine göre verilir.

 

 

VAKFIN GÖREVLERİ:

 

Madde 4

 

Türk Kültürünün bütün kolları ile ele alınarak çeşitli aktivitelerle en iyi bir şekilde  değerlendirilmesi için;

 

 1. a) Türk folklor müziği ile Türk halkoyunlarının, üslup özellikleri ile bölgesel niteliklerine ve bu eserler için kullanılmakta olan mahalli enstrümanların orijinaline aykırı düşmemek üzere, ses ve saz çalışma yarışmaları şeklinde folklor programları düzenlemek.

 

 1. b) Geleneksel Türk Sanatları ile Tarihsel değer taşıyan el sanatlarıyla ilgili sergiler, panayırlar ve fuarlar düzenlemek.

 

 1. c) Geleneksel el sanatlarının gelişmesini sağlamak maksadıyla Atölye açmak, bu amaçla çalışanlara maddi destek sağlamak kredi vermek, malzeme yardımında bulunmak, bu konularda araştırma yapan veya eğitim görenlere destek olmak.

 

 1. d) Üniversite, Yüksek Okullarda öğrenim yapan muhtaç ve kimsesiz öğrencilere burslar verir, yurt binaları tesis eder, Kitap, Öğrenim, Araştırma, Araç ve gereçler gibi imkanlar sağlar.

 

 1. e) Eğitim, Tanıtma ve sporu birlikte ele alan vakıf, bunların yanı sıra Atatürk Milliyetçiliğine uygun Sporcu gençlerin yetişmesi amacıyla spor faaliyetlerinin desteklenmesi için gerekli tesislerin kurulmasına yardımcı olur.

 

 1. f) Vakıfa bağışta bulunanların yapmak istedikleri yurt, Okul ve benzeri tesise bağış yapanın adını vermek sureti ile özendirici her türlü tedbirler alır, gerekli gördüğünde vakfa maddi veya manevi katkıda bulunanlara, plaket verilmek sureti ile onurlandırılır.

 

 1. g) Amaçları doğrultusunda olmak üzere diğer vakıflar, Kamu Kuruluşları, İşletmeler ve Üniversitelerle işbirliği yapar ve vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için taşınmaz mallar dahi almaya, satmaya kiralamaya yetkili olduğu gibi bağış toplamaya, tarımsal ticari sanayi ve mali işler yapmaya ortaklık kurmaya ortaklıklara katılmaya ve kredi almaya yetkilidir.

 

 

Madde 5

 

Vakfın Mal Varlığı, 20.000.000 Liradır.

 

 

VAKFIN GELİRLERİ:

 

Madde  6

 

Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 

 1. a) Vakfın amacına uygun ayni ve nakdi olarak yapılan bağışlar,

 

 1. b) Menkul ve gayrimenkul malların gelirleri,

 

 1. c) Her türlü Kültürel ve Sanatsal faaliyetlerden sağlanan gelirler,

 

 1. d) Vakfın amaçlarına aykırı düşmemek şartıyla Vakıf Yönetim Kurulunun uygun bulacağı diğer gelirler,

 

 1. e) Dileyen gerçek ve tüzel kişilerin yıllık net 50.000 YTL. lik gelirinin üstündeki net gelirlerinin % 2 sine kadarlık kısmının hibe olarak verilmesinden,

 

 1. f) Vakıf hizmetlerinden yararlanarak eğitimini tamamlayanların dilekleri doğrultusunda yıllık gelirlerinin % 1 i kadar bağışlardan,

 

 1. g) 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanunun müsadesi dahilinde elde edilecek gelirler.

 

Madde 7

 

Vakıf Yönetimince; yıl içinde el edilen brüt gelirlerin %20’si idame masrafları ile ihtiyatlara ve Vakıf Mal Varlığını artırıcı yatırımlara, kalan %80’i ise Vakıf Amaçlarına ayrılır ve saf olunur.

 

 

VAKFIN ORGANLARI:

 

Madde 8

 

Vakfın organları şunlardır;

 

a)Kurucular Kurulu

 

b)Yönetim Kurulu

 

c)Denetim Kurulu

 

 

 

ONUR  KURULU:

 

Madde 9

 

Onur Kurulu, Maddi veya Manevi Yardımlarıyla Vakfın Faaliyetlerini destekleyen şahsiyetlerden meydana gelir. Onur Kurulu’na alınmaları uygun görülen kişiler kurucular kurulu kararlarıyla seçilirler. Onur Kurulu Üyeleri Kurucular Kurulu toplantılarına katılırlar ancak oy kullanamazlar.

 

KURUCULAR KURULU:

 

Madde 10

 

Kurucular Kurulu Karar defterinde adı geçen 11 kurucu üye ile 69 Kurucular Kurulu üyesinden oluşur.

 

Kurucular Kurulunun görevleri şunlardır;

 

a)Vakfın yıllık hesap ve faaliyetlerini incelemek.

 

b)Yönetim Kurulu’nu seçmek,

 

c)Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet programını ve bütçesini onaylamak,

 

d)Denetim Kurulu’nu seçmek,

 

e)Yönetim Kurulu ile denetim kurulu’nu ibra etmek,

 

f)Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli kararları almak gerektiğinden Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

 

g)Vakfın mütevelli heyeti, yönetim kurulunun tamamını veya bir kısmını, Türk medeni kanununa göre kurulan vakıflar hakkında tüzük hükümleri itibarı ile azil sebeplerinin oluşması halinde, mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden alabilir.

 

Madde 11

 

Kurucular Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan Toplantı 3 yılda bir yapılır, Olağanüstü toplantı Yönetim Kurulu’nun kararı ile veya Kurucu üyelerden yarıdan bir fazlasının Yönetim Kurulu’na müracaatı üzerine müracaat tarihinden itibaren bir ay içerisinde yapılır. Toplantının günü ve gündemi 15 gün önceden Kurucular Kurulu üyelerine taahhütlü mektupla bildirilir.

 

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde toplantı bir hafta sonra nerde ve hangi tarihte yapılacağı ilk duyuruda belirtilir. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının 1/3 ünden az olmaz. Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, Toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan Başkanının oyu iki oy sayılır, oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.

 

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelmeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bu şahısta birden fazla vekalet toplanamaz. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tam sayısının 2/3 ü dür.

 

Madde 12

 

Kurucular Kurulu toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır. Seçilecek Bir Başkan ve iki katipten kurulu Başkanlık Divanınca yönetilir. Toplantı sonuçları tutanakla tespit edilir. Vakıf Senedinde değişiklik yapılması üye tam sayısının 2/3 ünün oylarıyla mümkündür.

 

YÖNETİM KURULU:

 

Madde  13

 

Yönetim Kurulu, Kurucular Kurulu üyeleri tarafından, çoğunluğun Kurucular Kurulu üyeler arasında seçilmek kaydı ile dışardan da seçilecek toplam 9 asıl 3 yedek kişiden oluşur. Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmez.

 

Madde 14

 

Yönetim Kurulu, Vakıf senedi ve Kurucular Kurulu’nun tavsiyelerine ve mevzuat hükümlerine göre Vakfın idare ve temsili ile görevli ve sorumludur. Yönetim Kurulu’nun görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu kendi arasından bir başkan bir başkan yardımcısı ve bir muhasip üye seçer. Yönetim Kurulu her takvim yılı için bir bütçe hazırlar. Bankadan para çekmeler iki imza ile olur. Bu yetki başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye’ye aittir.

 

Madde 15

 

Yönetim Kurulu Başkanı, Vakfı mahkemeler, idari makamlar ve üçüncü şahıslara karşı temsil eder. Yönetim Kurulu Başkanı’nın bulunmadığı toplantılarda toplantıya Başkan vekili başkanlık eder. Toplantı nisabı beştir. Karar nisabı üye tam sayısının yarısından bir fazladır.

 

Toplantı yeter sayısı beş (5) olup, Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

 

Yönetim Kurulu yedek üyeleri istedikleri zaman Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, öneride bulunabilirler, fakat oy kullanamazlar.

 

 

Madde 16

 

Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan yardımcılarına devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde, kendi üyelerinden bir veya birkaçını, memur ve memurlarından herhangi birini veya birkaçını temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi Vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye yetkili kılabilir.

 

 

 

 

Madde 17

 

Yönetim kurulu toplantılarına geçerli mazereti olmadan arka arkaya 4 toplantıda katılmayan Yönetim Kurulu üyesi, bu görevinden çekilmiş sayılır.

 

Madde 18

 

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemler yapılır.

 

 

DENETİM KURULU:

 

Madde 19

 

Kurucular Kurulu kendi arasından veya dışarıdan üç kişiyi üç yıl için Denetçi olarak seçer. Üç kişi de yedek olarak seçilir. Denetim Kurulu yılda en az iki defa Vakfın gelir gider durumunu ve kayıtlarını inceler, görüş ve tavsiyelerini bir raporla Kurulucular Kurulu Divan Başkanlığına ve Yönetim Kurulu’na sunar.

 

 

DANIŞMA KURULU:

 

Madde 20

 

Danışma Kurulu 7 kişiden oluşur. Danışma Kurulu’na alınmaları uygun görülen kişiler Kurucular Kurulu kararıyla seçilirler. Danışma Kurulu üyeleri Vakfın Yönetim Kurulu’na çalışmalar, proje vs. konularda tesviyelerde ve teklifler bulunurlar. Danışma Kurulu üyeleri, Kurucular Kurulu dışında da seçilirler. Danışma Kurulu üyeleri kurucular kurulu toplantısına katılırlar ancak oy kullanamazlar.

 

 

DİSİPLİN KURULU:

 

Madde 21

 

Vakıf Disiplin Kurulu Genel Kurul tarafından ve üyeler arasından seçilmiş üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Kurul kendi içinden bir Başkan ve bir Başkan yardımcısı seçer.

 

Disiplin Kurulu, Vakfın menfaat ve amaçlarına aykırı fiil ve davranışlarda bulunan Kurucu üyeler ile ilgili tahkikat ve incelemeye yetkilidir.

 

Kurulun vereceği cezalar; uyarma, kınama, üyelikten geçici veya daimi olarak çıkarmaktan ibarettir. Bu cezalara karşı Genel Kurul nezdinde itiraz olunması mümkündür. Ceza süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler.

 

Kurulun vereceği cezalara itiraz ilk yapılacak olağan veya olağan üstü Genel Kurulda görüşülür. Genel Kurulda yapılacak görüşmeye kadar daimi çıkarma cezası askıya alınır.

 

Disiplin Kurulunun işlemlerine ilişkin hususlar Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurulun onayından geçen yönetmelikle belirlenir.

 

 

GENEL SEKRETERLİK:

 

 

Madde 22

 

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında Vakıf Genel Sekreteri olarak Yönetim Kurulu üyelerinden yada dışarıdan bir kişiyi atar. Vakıf genel sekreteri, vakıf idare teşkilatının ve profesyonel kadronun amiridir. Yönetim Kurulu kararlarının uygulanması, Yönetim Kurulu ve mütevelli heyeti sekreterya hizmetlerini düzenlenmesi Genel Sekreterin görevleri arasındadır. Genel Sekreter, Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yönetim Kurulu toplantılarına katılır ancak dışarıdan atanacak kişinin oy hakkı yoktur.

 

 

VAKIF MÜDÜRÜ:

 

 

Madde 23

 

Yönetim Kurulu ilk toplantısında Vakıf Müdürü’nü tayin eder. Vakıf Müdürü, Vakıf İdaresinin ve profesyonel kadronun amiridir. Yönetim Kurulu kararlarının uygulanması, Yönetim Kurulu ve Kurucular Kurulu’nun sekreterya hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Sekretere yardımcı olur. Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Oy hakkı yoktur.

 

Vakıfla ilgili tüm hizmetlerin yürütülmesinde Genel Sekretere karşı sorumludur.

 

 

HALEF TAYİNİ:

 

Madde 24

 

Kurucular Kurulu üyesi olan gerçek kişilerin ölüm ve istifa gibi nedenlerle üyeliklerinin boşalması halinde, Yönetim Kurulunun teklifi ve Kurucular Kurulu kararıyla seçim yapılır.        

 

VAKFIN DAĞILMA VE TASFİYESİ:

 

 

Madde 25

 

Vakıf senedinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine hukuken veya fiilen imkan kalmaması halinde Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Kurucular Kurulu’nun 2/3 çoğunluğunun oyları ile Vakıfın dağılmasına karar verilir. Bu durumda tefsiye sonucu kalan mal varlığı aynı amaçla faaliyet gösteren bir başka Vakfa devredilir.

 

 

 

 

HESAP DÖNEMİ:

 

 

Madde 26

 

Vakfın hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar 31 Aralık’ta biter.

 

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

 

 

Madde 27

 

Vakıf 903 sayılı Türk Kanunu Medenisi Hükümlerine göre Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün denetimine tabidir.

 

Madde 28

 

İlk Kurucular Kurulu toplantısı yapılıp Yönetim Kurulu teşekkül edinceye kadar Vakıf senedine ön görülen temas ve işlemleri, kuruluş muamelelerini gerekli başvuruları ve mahkeme tescili gibi tüm işleri münferiden veya müştereken yapmaya takip etmeye ve sonuçlandırmaya müteşebbis heyet veya görevlendireceği üye yada üyeler yetkilidir.

 

                                                                                                           YÖNETİM KURULU ADINA

                                                                                                                    GENEL BAŞKANI

                                                                                                                    AHMET KÖKSAL

 

 

 

AHLAT KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI

DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ

                                                      

GENEL ESASALAR:

 

Madde 1

 

Amaç:

 

Yönetmeliğin amacı AKEV Disiplin Kurulunun kuruluş, görev ve yetkilerini düzenlemektir.

 

Madde 2

 

Bu yönetmeliğin dayanağı AKEV Kuruluş Senedidir.

 

Madde 3

 

Disiplin Kurulunun Oluşumu:

 

Disiplin Kurulu Genel Kurul tarafından Kurucular Kurulu arasından seçilen 3 asıl 3 yedek üyeden oluşur. Seçimi takip eden 7 gün içinde Kurul en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve 1 Yazman seçer.

 

Boşalan üyelerin yerleri sırasına göre yedeklerle doldurulur.

 

Madde 4

Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Vakıf tüzüğünde belirlenen amaçların gerçekleştirilmesine uygun hareket etmeyen Kurucu Üyeler haklarında res’en ve alınan ihbar üzerine soruşturma yapar. Başlatılan soruşturma neticesini 2 ay içerisinde Yönetim Kuruluna sunar. Yaptığı soruşturma neticesinde iddaanın kanıtlandığı kanaatine ulaşırsa yönetmelikte belirlenen cezalardan birinin uygulanmasına karar verir.

Madde 5

Disiplin Kuruluna Başvurma:

Disiplin Kuruluna Kurucu üyelerden her biri başvuracağı gibi Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu da Disiplin soruşturmasının yapılmasını isteyebilirler. Başvuran kişiler iddaalarını kanıtlayacak bilgileri sunmak ve belgelerini de eklemek zorundadırlar.

Şikayet edilen Disiplin Kurulu üyesi ise bu amaçla yapılan toplantılara katılamaz, bu oturumlar için sıradaki yedek üye çağırılır. Disiplin Kurulu incelenen belgeleri yetersiz görürse tanık dinleyebileceği gibi, Bilirkişi incelemesi de yaptırabilir. İfadeler yazılı olarak saptanır.

Yapılan Disiplin soruşturması neticesinde iddaa kanıtlanamazsa hakkında soruşturma yapılan kişinin yasal yollara başvurabileceği tabiidir.

Madde 6

Savunma Hakkı:

Şikayet edilen kişiye savunma hakkı verilmeden ceza tayin edilemez. İlgiliye savunmasını hazırlayabilmesini teminen en az 10 gün süre verilir. Bu süre içerisinde savunma yapmayanlar hakkında eldeki bilgi ve belgelere göre karar verilir.

Disiplin Kurulunun verdiği kararlar ve gerekçeleri karar defterine yazılır ve kararın bir nüshası Yönetim Kuruluna sunulur, neticede şikayetçi ve hakkında soruşturma yapılan kişi de karar sureti tebliğ edilerek bilgilendirilirler.

Madde 7

İtiraz Hakkı:

Disiplin Kurulu kararlarına karşı yapılacak itirazlar en geç 30 gün içerisinde ilk Genel Kurulda görüşülmek üzere Yönetim Kurulu’na verilir.

Madde 8

Disiplin Cezaları:

 1. a) Uyarma
 2. b) Kınama
 3. c) Geçici olarak üyelikten çıkarma
 4. d) Temelli olarak üyelikten çıkarma’ dır.

Madde 9

Ceza verilmesini gerektiren durumlar:

 1. a) Uyarma Cezası:

Tüzük ve yönetmeliklerde belirlenen görevlerin tam olarak yerine getirilmemesi, kasıtlı olarak görevlerin yerine getirilmemesi halinde uygulanır.

 1. b) Kınama Cezası:

Disiplin Kurulunca yapılan uyarıya rağmen görevlerini yerine getirmeyene verilir. Karar yazılı olarak ilgiliye ve Yönetim Kuruluna tebliğ edilir.

 1. c) Geçici olarak üyeliğin askıya alınması:

Kınamayı gerektiren durumun sürdürülmesi, Vakıf etkinliklerinin engellenmesi, vakıf organlarının ve bunların yaptığı görevlerin reddedilmeleri halinde uygulanır. Karar ilgililere ve Yönetim Kuruluna tebliğ edilir.

 1. d) Temelli olarak Kurucu üyelikten yada Vakıf Yönetim Kurulu üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

Üyeliğin geçici olarak askıya alınmasına neden olan durumun sürdürülmesi, arka arkaya 2 Genel Kurul toplantılarına özürsüz olarak katılmama, Yönetim Kurulunca yapılan 4 toplantıya katılmama, taksirli suçlar hariç ağır hapis veya üç aydan fazla hapis yatma, affa uğramış olsalar bile Devletin manevi şahsiyetine karşı suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hükümlü bulunması hallerinde Yönetim Kurulu üyeliği ve Kurucular Kurulu üyeliği sona erdirilir. Keyfiyet ilgililere ve Yönetim Kuruluna tebliğ edilir. Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ilk Genel Kurul da Kurucu üyeliğe yeni üyeler seçilir, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine de sırada bekleyenlerden birisi alınır.

Madde 10

Tutulacak Defter ve Kayıtlar:

 1. a) Noter tasdikli karar defteri
 2. b) Gelen evrak defteri
 3. c) Giden evrak defteri
 4. d) İhtiyaca göre tutulması gereken klasörler

Madde 11

Yürürlük Tarihi:

Bu Yönetmelik hükümleri Genel Kurul onayından geçtikten sonra uygulanabilir.

 

AHLAT KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI

BURS TALİMATNAMESİ

AMAÇ:

Madde 1

 

 

Bu talimatname Anne yada Babası Ahlat’lı olan öğrencilere, burs verilmesine ilişkin esasları düzenler.

 

 

KAPSAM:

 

 

Madde 2

 

 

İşbu talimatname, yüksek öğretim kurumlarında okuyan yada lisans üstü veya doktora programlarına devam eden öğrencilerden çalışkan, başarılı ancak maddi imkanlardan yoksun olan Anne yada Babası Ahlat’lı olan öğrencileri kapsar.

 

 

TANIMLAR:

 

 

Madde 3

 

 

İşbu talimatnamede geçen;

 

 

 1. a) Talimatname: Burs Yönetmeliği,

 

 1. b) AKEV : Ahlat Eğitim ve Kültür Vakfını,

 

ifade eder.

 

 

MİKTAR VE SÜRE:

 

 

Madde 4

 

 

AKEV tarafından verilecek bursun miktarı ve kaç öğrenciye verileceği, mali kaynaklar dikkate alınarak her yıl Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

 

 

Madde 5

 

 

Burs süresi, Yüksekokul, Fakülte, Lisans üstü ve Doktora’nın süresi kadardır.

 

 

ARANACAK ŞARTLAR:

 

 

Madde 6

 

 

Vakfın burs veya eğitim yardımında yararlanacak öğrencilerde;

 

 

 1. a) Madde 1 ve 2 deki şartları taşımak.

 

 1. b) Başka bir öğrenim kurumundan yada resmi kurumdan burs ya da eğitime katkı adı altında bir maddi gelir sağlamamış olması,

 

 

 1. c) Mahallinde yaptırılacak inceleme neticesinde aile gelirlerinin eğitim ve öğretim giderlerini karşılamakta güçlük çekmesi,

 

 

 1. d) Vakıf Yönetimince hazırlanan taahhütnamenin öğrenci ve kefilince imzalanmış olması,

 

 

 1. e) Bursun devamı için her yıl eğitim ve öğretim yılında öğrenim kurumundan aldığı başarı belgesini Vakıf Genel Merkezimize yada Şubelere vermesi,

 

 

 1. f) Ahlat’da ikamet eden ve Vakfımızdan burs alan öğrencilerin, Ahlat’ da geleneksel olarak her yıl düzenlenen Kültür haftasındaki etkinliklere katılmaları ve hizmetin yürütülmesine yardımcı olmaları,

 

 

 1. g) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

 

 

 1. h) Taksirli suçlar hariç ağır hapis veya 3 aydan fazla hapis yatma, affa uğramış olsalar bile Devletin manevi şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

 

 

 1. i) Herhangi bir okuldan disiplin cezası veya kanuni bir kovuşturma sonucu çıkarılmamış olmak,

 

 

 1. j) Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren hiçbir işte çalışmamak ve başka yerden maaş, ücret almamak.

 

 

 

MÜRACAAT VE ADAYLIK:

 

 

Madde 7

 

 

Burs talep eden öğrenciler aşağıdaki belgeleri belirli süre içinde Vakfa teslim etmelerinden ve aranacak şartları sağladıkları, Vakıf Yönetim Kurulunca tespit edildikten sonra adaylığı hak kazanırlar.

 

 

GEREKLİ BELGELER :

 

 

 1. a) Başvuru formu,

 

 

 1. b) Yüksek Öğrenim Belgesi

 

 

 1. c) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

 

 

 1. d) İkametgah

 

 

 1. e) Sabıka Kaydı

 

 

 1. f) Resim

 

 

 

KABUL VE BAŞLAMA:

 

Madde 8

 

 

Burs’dan yararlandırılması kesinleşen öğrenciler, aşağıda belirten belgeleri belirlenen süre içinde Vakfa teslim etmeleri halinde, teslim tarihinden itibaren burs almaya hak kazanırlar.

 

 

Kendi adına Ziraat Bankasın’dan hesap numarası almak,

 

 

Burs  kazandığı kendisine duyurulan adaylara, gerekli belgeleri tamamladıktan sonra öğrenim yılı başından geçerli olarak, en geç bir ay içinde verilecek burs, bir öğretim döneminde ödenir.

 

 

Ödemeler Ocak-Haziran arası (6 ay) esas alınarak yapılır.

 

 

 

ÖĞRENCİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 

 

Madde 9

 

 

Okutulan veya ihtisas yapılan öğrencilerden aşağıda belirtilen şartlara uymamaları halinde bursları kesilerek taahhütname hükümleri uygulanır.

 1. a) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin mevzuatına göre memleket içinde zararlı sayılan fiil veya hareketlerde bulunduğu mahkeme kararı ile tespiti halinde,

 

 1. b) Öğrenim yerini, dalını değiştiren öğrenci bir ay içinde durumu Vakfa bildirmemek,

 

 

 1. c) Başarı belgelerini her öğretim dönemi sonunda Vakfa ibraz etmemek,

 

 1. d) Hastalık nedeniyle iyileşemeyenler ve bu nedenle öğrenim veya ihtisasına devam edemeyenler 1 ay içinde durumlarını gösteren raporlarla birlikte Vakfa bilgi vermemek.

 

Ancak, hastalık nedeniyle öğrenimlerini devam ettiremeyenler iyileşmelerini takiben Vakfa sunacakları raporlar neticesinde yeniden haklarına kavuşarak öğrenimlerini tamamlarlar. Öğrenimlerini normal süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerin bursu kesilir, kefillerinden tahsili cihetine gidilir.

 

 1. e) Maddedeki şartların kaybedilmesi halinde verilen burs yardımı kesilir.

 

YARDIMLARI GERİ ALMA BİÇİMİ:

 

Madde 10

 

Burs yardımları esas itibariyle karşılıksız olarak yapılır. Ancak, isteğe bağlı olarak karşılıklı da olabilir. Karşılıklı olanlar için uygulanacak yöntemler yönetim kurulunca tespit edilir. Karşılıklı olan bursların geri ödemesi def’aten olabileceği gibi taksitlide olabilir. Öğrenim süresince yapılan burs ödemeleri, öğrenimin bitimini takip eden 3 yılın sonundan itibaren geri ödemelerine başlanır. Ancak, geri ödemeler öğrencinin isteğine bağlı olarak bir defada da yapılabilir. Geri ödemelerin süresi Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

BURS YARDIMININ SONA ERMESİ:

 

Madde 11

 

Burs yardımı normal eğitim süresince verilir. Eğitim süresi sonunda Haziran ayı itibariyle kesilir.

 

VİCDANİ HÜKÜMLÜLÜK:

 

Madde 12

 

Öğrenimini tamamlayan her burs yardımı alan öğrenci, ileride kendisi gibi en az bir gencin yetişmesine katkıda bulunmayı görev sayar ve bu amaçla, burs tutarını ileride Vakfa iade etmeyi veya en az bir burs sağlamayı vicdani borç olarak kabul eder.

 

ÖZEL ÖDÜL VE ÖZEL BURS:

 

Madde 13

 

Anne veya Babası Ahlat’lı olan ve en az 4 yıllık Üniversite okuma hakkı kazanan öğrencilere  Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek miktar kadar özel ödül verilebilir.

 

Verilecek toplam burs tutarının %5 ine kadar olan miktarı geçmemek üzere, anne veya babası Ahlat’ta ikamet eden başarılı ve ancak maddi imkanları yoksun olan öğrencilere’de burs verilmesi  Yönetim Kurulu ‘nun yetkisindedir.

 

Üniversite giriş sınavlarında ilk 1000 öğrenci arasına giren öğrencilere ( yine anne veya babasının Ahlat’lı olması şartıyla )  özel burs verilebilir.

 

YÜRÜRLÜLÜK:

 

Madde 14

İş bu Yönetmelik Genel Kurul onayı ile yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME:

 

Madde 15

 

Bu Yönetmeliği Yönetim Kurulu Yönetir.

 

 

 

AHLAT KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 

 

    ADI SOYADI:

 

 

GÖREVİ:

 

TELEFON:

 

1-Sadık ŞEREFOĞLU     

                        

 

GENEL BAŞKAN

 

0312 232 49 13

 

2-Ahmet KÖKSAL       

                        

 

VAKIF, ŞUBE VE STK SORUMLU BAŞKAN

 

0312 232 49 13

 

3-Hüseyin ERİŞ       

                        

 

VAKIF, ŞUBE VE STK SORUMLU BAŞKAN

 

0312 232 49 13

 

4-Enver ORAL       

                        

 

BAŞKAN YARDIMCISI

 

0312 232 49 13

 

5-Nejdet BABAHANOĞLU       

                        

 

GENEL SEKRETER

 

0312 232 49 13

 

6-Cahit ÖZTÜRK       

                        

 

MUHASİP ÜYE

 

0312 232 49 13

 

7-Harun ŞEREFOĞLU       

                        

 

ÜYE

 

0312 232 49 13

 

8-Şahin AZAP      

                        

 

ÜYE

 

0312 232 49 13

 

9-Yıldırım AYDOĞAN       

                        

 

ÜYE

 

0312 232 49 13

 

10-Mehmet NALBANTOĞLU       

                        

 

ÜYE

 

0312 232 49 13

 

11-Nevzat AZAP       

                        

 

ÜYE

 

0312 232 49 13